Category Archives: Nyheder

Pressemeddelelse Succesfuld digitaliseringsindsats på ungdomsuddannelser

I de sidste tre år er der gennemført digitaliserings­projekter på 19 ungdomsuddannelser i Region Midtjylland[1]. Projekterne, som har fået regional støtte, er gennemført under overskriften eSkolerMidt, og i tilknytning hertil er der gennemført følgeforskning, hvis resultater viser, at digitaliseringsindsatsen generelt er en succes på ungdomsuddannelserne.

Forskningsresultaterne er løbende formidlet i delrapporter[2] og oplæg på årlige konferencer. Den afsluttende rapport om følgeforskningen er netop blevet offentliggjort.

Slutrapport følgeforskning eSkolerMidt October 2017

Hensigten med følgeforskningen har været:

  • at bidrage til udvikling af undervisningskompetencer med særligt henblik på hensigtsmæssig, pædagogisk anvendelse af digitale læringsplatforme, redskaber og læremidler
  • at medvirke til at skabe viden om, hvordan underviserne kan udvikle elevernes læringsudbytte og kendskab til egne kompetencer gennem brug af digitale læringsplatforme, redskaber og læremidler i flere fag.

I forbindelse med følgeforskningen er der formuleret empirisk funderet teori om undervisernes kompetenceudvikling gennem eksperimentel læring, hvor de gør førstehånds­erfaringer med sammen­hængen mellem brug af digital teknologi og forbedring af elevernes læringsvilkår. For eksempel har de gjort erfaringer med at fremme kritisk brug af internettet samt styrke elevernes indbyrdes dialog og (sam‑)skabelse for i sidste ende at styrke deres faglige udbytte.

Mere konkret har team af undervisere overvejet, hvad de vil udvikle, hvordan de vil gøre det, og hvorfor de vil gøre det. På denne måde har deres it-didaktiske over­vejelser og eksperimenter været en væsentlig drivkraft i afprøvningen og udnyttelsen af de digitale muligheder, som dels har udviklet undervisernes it-didaktiske kompetencer, dels har styrket elevernes udbytte af undervisningen og tro på egen formåen i den sammenhæng.

Følge­forskningen har fungeret som talerør for underviserne og eleverne på dette område og sammen­holdt de regionale erfaringer med de vigtigste fund fra hidtidig forskning, som under­bygger deres erfaringer. Resultaterne omfatter en empirisk funderet indsatsteori om, under hvilke omstændigheder digitaliserings­indsatsen medvirker til at fremme elevernes læring. Der er bl.a. formuleret empirisk funderet indsatsteori om positiv indflydelse på elevernes faglige udvikling af blended læring, guidende undervisning, individuelle elevaktiviteter, elev­samarbejde på nettet, mundtlig og digital feedback samt anvendelse og produktion af digitale videoklip.

Endvidere er der formuleret empirisk funderet indsatsteori om, hvorledes underviserne ved passende brug af digital teknologi kan styrke elevernes tro på egen, faglige formåen. Til at betegne denne formåen er anvendt begrebet self-efficacy, som kan oversættes med elevernes selvbillede eller mestringsforventninger. Elevernes oplevede self-efficacy afspejler deres selvevaluering af egen formåen i hidtidige lærings­forløb og præger i høj grad deres motivation og tro på at kunne gennem­føre deres lærings­aktiviteter. Mere konkret er oplevet self-efficacy et udtryk for elevernes tro på, at de kan løse deres næste opgave, og i forbindelse med eSkolerMidt-projektet har underviserne i mange tilfælde eksperimenteret med daglig brug af digitale redskaber for at styrke denne self-efficacy.

Samlet set viser resultaterne følgeforskningen i tilknytning til eSkolerMidt-projektet, at digitale eksperimenter udgør en væsentlig drivkraft i forbindelse med udnyttelsen af de teknologiske muligheder, som både kan medvirke til at udvikle undervisernes undervisnings­kompetencer i digitale læringsmiljøer og forbedre elevernes læringsvilkår i disse miljøer.

Resultaterne vil blive præsenteret på en konference den 27. februar 2018 i Aarhus

Aarhus, den 20. Oktober 2017

Bent B. Andresen                                               Michael Lund-Larsen
Lektor Ph.d.                                                          Centerchef
Århus Universitet, DPU                                    eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-                                                                                           læring

c/o Aarhus Business College

[1] I alfabetisk orden er de 19 skoler: Bjerringbro Gymnasium, Egaa Gymnasium, Horsens Gymnasium, HTX Skjern, Lemvig Gymnasium, Mercantec, Randers Hf og VUC, Silkeborg Gymnasium, Teknisk Skole Silkeborg, SOSU Herning, SOSU Horsens, SOSU Randers, SOSU Aarhus, Tørring Gymnasium, UC Holstebro, Viden Djurs, Viborg Gymnasium, VUC Aarhus, Århus Købmandsskole.

[2] Publikationer om følgeforskning 2015-17:

Andresen, B. B. (2015). Digital indsatsteori. Første rapport om følgeforskningen i tilknytning til eSkolerMidt-projektet. Aarhus: Det nationale Videncenter for e-læring.

Andresen, B. B. (2016). Digital indsatsteori – lærerens syn på digitaliseringsindsatsen på ungdoms­uddannelser. Anden rapport om følgeforskningen i tilknytning til eSkolerMidt-projektet. Aarhus: Det nationale Videncenter for e-læring.

Andresen, B. B. (2016). Pædagogisk indsatsteori – udvikling af ungdomsuddannelser: Inspirationsdokument 1 om forskningsinformeret praksis. Aarhus: Det Nationale Videncenter for e-læring.

Andresen, B. B. (2016). Pædagogisk indsatsteori – udvikling af ungdomsuddannelser. Inspirationsdokument 2 om indikatorinformeret praksis. Aarhus: Det Nationale Videncenter for e-læring.

Andresen, B. B. (2016). Pædagogisk indsatsteori – udvikling af ungdomsuddannelser. Inspirationsdokument 3 om datainformeret praksis. Aarhus: Det Nationale Videncenter for e-læring.

Andresen, B. B. (2017). Digitaliseringsindsats på ungdomsuddannelser. Tredje rapport om følgeforskning i tilknytning til eSkolerMidt-projektet. Aarhus: Det Nationale Videncenter for e-læring.

Udgivelse: Flip din undervisning

Den 27. april, udkommer bogen “Flip din undervisning – en antologi om Flipped Classroom og Flipped Learning”.

Søren Jørgensen og Tobias Kidde Skov bidrager til bogen med et kapitel, hvor de beskriver en didaktisk overvejelsesmodel, som de arbejder med til daglig på eVidenCenter.

Kapitlet er en diskussion om hvordan den eDidaktiske Overvejelsesmodels individuelle elementer kan sammensættes på didaktisk og pædagogisk meningsfuld vis ud fra den struktur, der iflg. eVidenCenter, kendetegner undervisning med Flipped Classroom.

I denne video fortæller de to forfattere om deres arbejde på eVidenCenter og deres bidrag til antologien.

Bogen kan forudbestilles her: http://www.turbineforlaget.dk/shop/boeger-paa-vej/boeger-paa-vej/flip-din-undervisning/

Konference i FLUID

STJÆL DIN IDÉ – en guidet tour til innovation

Konference afholdes af FLUID den 4. maj – 2016,
på ITU – Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S

Seminaret sætter fokus på innovation, og tager med afsæt i forskningen en rundtur i viden om innovation, og hvordan vi konkret kan arbejde med at få innovationen til at blive til produkter, projekter og værdi for vores kunder – hvad enten de er borgere, elever, studerende eller andre.

Programmet kan ses her: http://www.fluid.dk/media/208567/program040516.pdf

og tilmelding foregår via FLUIDs hjemmeside her: http://www.fluid.dk/arrangementer/innovation040516.aspx

Tanker fra eLæring i praksis

På netværkskonferencen eLæring i praksis, som blev afholdt på VUC Aarhus den 6. april 2016, kredsede diskussionen om videndeling og implementering. På dagen blev deltagerne præsenteret for teoretiske og praktiske erfaringer med viden og videndeling hvorefter de i workshops fik indblik i nogle af eSkolerMidt projekternes erfaring med videndeling.

Du kan læse mere om dagen og hente de delte materialer her.

Hvis du har spørgsmål om dagen eller projektet er du velkommen til at kontakte Diana Køhler på diana@aabc.dk.

eLæring i praksis – program for netværkskonference

Denne fjerde konference i regionsprojektet eSkolerMidt sætter fokus på e-læring i praksis med fokus på implementering, fastholdelse og spredning af viden. Hvad virker, og hvordan virker det?

Gennem dagen vil der være oplæg fra eksperter på områderne samt workshops, hvor de deltagende kan gå i dybden med metoder og lade sig inspirere af andres erfaringer med implementering og spredning af viden fra projekter.

Tid og sted: Onsdag den 6. april 2016 kl. 9:00 – 15.30, VUC Aarhus
Tilmelding: Konferencen er gratis efter først-til-mølle princippet. Tilmeld dig ved at sende en mail til diana@aabc.dk.

Du kan læse mere og se programmet her.