iPad-didaktik skal aktivere eleverne

Underviserne på Viden Djurs og Århus Social- og Sundhedsskole skal klædes på til at udvikle og implementere en ny, iPad-baseret didaktik. Den skal bl.a. skabe øget aktivering af eleverne og mindske frafaldet.

Projektet “Forsøg med iPads på Viden Djurs og Sosu Århus” tilstræber en høj grad af elevinddragelse i lærernes didaktiske overvejelser, da anvendelsen af teknologien netop sker på baggrund af elevernes behov og erfaringer. Det er således også projektets formål, at øget vidensdeling mellem elever og undervisere understøttes.

Hvordan
• De involverede lærere opkvalificeres, og bliver i stand til at gennemføre deres undervisning på baggrund af iPad-baseret didaktik
• Der beskrives, afprøves og justeres en model for iPad-baseret anvendelse på de involverede erhvervsuddannelser
• Anvendelsen og indflydelsen på den valgte didaktik forventes at medføre en øget motivation til læring blandt eleverne
• Eleverne opnår større faglig indsigt på baggrund af den iPad-baserede didaktik, der udvikles i projektet
• Effekten af indsatsen, som direkte konsekvens af de to ovennævnte punkter, medfører et mindsket frafald blandt de involverede elever

Resultater
Projektet vil resultere i en række didaktiske beskrivelser af undervisningsforløb, hvor iPads anvendes i undervisningen. Forsøgene og beskrivelserne begrænses ikke til enkelte, udvalgte fag, men søges implementeret i videst mulig omfang, så iPads bliver det læremiddel, eleverne i overvejende grad anvender.
Den videre implementering af iPads i undervisningen vil ske på baggrund af de effektmålinger, der løbende udføres i projektets anden halvdel på de to skoler. Dette vil fremover også blive anvendt som udgangspunkt for forsøg med og implementering af andre digitale læremidler, efterhånden som den teknologiske udvikling tilsiger det.

Hvem
Århus Social- og Sundhedshjælperuddannelse
Viden Djurs