Pressemeddelelse Succesfuld digitaliseringsindsats på ungdomsuddannelser

I de sidste tre år er der gennemført digitaliserings­projekter på 19 ungdomsuddannelser i Region Midtjylland[1]. Projekterne, som har fået regional støtte, er gennemført under overskriften eSkolerMidt, og i tilknytning hertil er der gennemført følgeforskning, hvis resultater viser, at digitaliseringsindsatsen generelt er en succes på ungdomsuddannelserne.

Forskningsresultaterne er løbende formidlet i delrapporter[2] og oplæg på årlige konferencer. Den afsluttende rapport om følgeforskningen er netop blevet offentliggjort.

Slutrapport følgeforskning eSkolerMidt October 2017

Hensigten med følgeforskningen har været:

 • at bidrage til udvikling af undervisningskompetencer med særligt henblik på hensigtsmæssig, pædagogisk anvendelse af digitale læringsplatforme, redskaber og læremidler
 • at medvirke til at skabe viden om, hvordan underviserne kan udvikle elevernes læringsudbytte og kendskab til egne kompetencer gennem brug af digitale læringsplatforme, redskaber og læremidler i flere fag.

I forbindelse med følgeforskningen er der formuleret empirisk funderet teori om undervisernes kompetenceudvikling gennem eksperimentel læring, hvor de gør førstehånds­erfaringer med sammen­hængen mellem brug af digital teknologi og forbedring af elevernes læringsvilkår. For eksempel har de gjort erfaringer med at fremme kritisk brug af internettet samt styrke elevernes indbyrdes dialog og (sam‑)skabelse for i sidste ende at styrke deres faglige udbytte.

Mere konkret har team af undervisere overvejet, hvad de vil udvikle, hvordan de vil gøre det, og hvorfor de vil gøre det. På denne måde har deres it-didaktiske over­vejelser og eksperimenter været en væsentlig drivkraft i afprøvningen og udnyttelsen af de digitale muligheder, som dels har udviklet undervisernes it-didaktiske kompetencer, dels har styrket elevernes udbytte af undervisningen og tro på egen formåen i den sammenhæng.

Følge­forskningen har fungeret som talerør for underviserne og eleverne på dette område og sammen­holdt de regionale erfaringer med de vigtigste fund fra hidtidig forskning, som under­bygger deres erfaringer. Resultaterne omfatter en empirisk funderet indsatsteori om, under hvilke omstændigheder digitaliserings­indsatsen medvirker til at fremme elevernes læring. Der er bl.a. formuleret empirisk funderet indsatsteori om positiv indflydelse på elevernes faglige udvikling af blended læring, guidende undervisning, individuelle elevaktiviteter, elev­samarbejde på nettet, mundtlig og digital feedback samt anvendelse og produktion af digitale videoklip.

Endvidere er der formuleret empirisk funderet indsatsteori om, hvorledes underviserne ved passende brug af digital teknologi kan styrke elevernes tro på egen, faglige formåen. Til at betegne denne formåen er anvendt begrebet self-efficacy, som kan oversættes med elevernes selvbillede eller mestringsforventninger. Elevernes oplevede self-efficacy afspejler deres selvevaluering af egen formåen i hidtidige lærings­forløb og præger i høj grad deres motivation og tro på at kunne gennem­føre deres lærings­aktiviteter. Mere konkret er oplevet self-efficacy et udtryk for elevernes tro på, at de kan løse deres næste opgave, og i forbindelse med eSkolerMidt-projektet har underviserne i mange tilfælde eksperimenteret med daglig brug af digitale redskaber for at styrke denne self-efficacy.

Samlet set viser resultaterne følgeforskningen i tilknytning til eSkolerMidt-projektet, at digitale eksperimenter udgør en væsentlig drivkraft i forbindelse med udnyttelsen af de teknologiske muligheder, som både kan medvirke til at udvikle undervisernes undervisnings­kompetencer i digitale læringsmiljøer og forbedre elevernes læringsvilkår i disse miljøer.

Resultaterne vil blive præsenteret på en konference den 27. februar 2018 i Aarhus

Aarhus, den 20. Oktober 2017

Bent B. Andresen                                               Michael Lund-Larsen
Lektor Ph.d.                                                          Centerchef
Århus Universitet, DPU                                    eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-                                                                                           læring

c/o Aarhus Business College

[1] I alfabetisk orden er de 19 skoler: Bjerringbro Gymnasium, Egaa Gymnasium, Horsens Gymnasium, HTX Skjern, Lemvig Gymnasium, Mercantec, Randers Hf og VUC, Silkeborg Gymnasium, Teknisk Skole Silkeborg, SOSU Herning, SOSU Horsens, SOSU Randers, SOSU Aarhus, Tørring Gymnasium, UC Holstebro, Viden Djurs, Viborg Gymnasium, VUC Aarhus, Århus Købmandsskole.

[2] Publikationer om følgeforskning 2015-17:

Andresen, B. B. (2015). Digital indsatsteori. Første rapport om følgeforskningen i tilknytning til eSkolerMidt-projektet. Aarhus: Det nationale Videncenter for e-læring.

Andresen, B. B. (2016). Digital indsatsteori – lærerens syn på digitaliseringsindsatsen på ungdoms­uddannelser. Anden rapport om følgeforskningen i tilknytning til eSkolerMidt-projektet. Aarhus: Det nationale Videncenter for e-læring.

Andresen, B. B. (2016). Pædagogisk indsatsteori – udvikling af ungdomsuddannelser: Inspirationsdokument 1 om forskningsinformeret praksis. Aarhus: Det Nationale Videncenter for e-læring.

Andresen, B. B. (2016). Pædagogisk indsatsteori – udvikling af ungdomsuddannelser. Inspirationsdokument 2 om indikatorinformeret praksis. Aarhus: Det Nationale Videncenter for e-læring.

Andresen, B. B. (2016). Pædagogisk indsatsteori – udvikling af ungdomsuddannelser. Inspirationsdokument 3 om datainformeret praksis. Aarhus: Det Nationale Videncenter for e-læring.

Andresen, B. B. (2017). Digitaliseringsindsats på ungdomsuddannelser. Tredje rapport om følgeforskning i tilknytning til eSkolerMidt-projektet. Aarhus: Det Nationale Videncenter for e-læring.

Opfølgning på konferencen, del II

Kære deltagere,

Endnu engang tak for en rigtig spændende konference på Aarhus Business College torsdag d. 27.10

På konferencen havde vi en fælles diskussion omkring, hvordan I kunne tænke jer at være beskæftiget med e-læring, i de kommenende år. Særlige metoder, problemstillinger eller teknologier.

Her er hvad I gennem værkkøjet Socrative svarede:

 • I højere grad end tidligere i takt med, at eleverne tilegner sig generel kompetence indenfor anvendelse af teknologi. Jeg tænker en kombination alt efter, hvor eleven er, så digitaliseringen ikke begrænser, men stimulerer læringen for den enkelte.
 • Særlig pædagogisk problemstilling e-didaktik
 • Metode – produktion Behandling af data ( Skiftende teknologi)
 • Med alle anstrengelser på at udvikle digitale undervisningsmaterialer, der aktiverer og motiverer og rummer automatisk feedback Optaget af fjernundervisning /delvis tilstedeværelsesundervisning Optaget af praksisnærhed og selvproduktion
 • dagligt som digital pædagogisk udviklingsmedarbejder på skolen
 • Jeg vil gerne have igangsat noget lokal “forskning” – dataindsamling om, hvordan e-læring anvendes i dag samt hvilke tiltag der virker
 • hvor det pædagogiske møder det faglive: – med fokus på “digital dannelse”, især ift. vurdering af information på nettet, “joint fact finding”, “consensus buulding” (hvis muligt) udvikling af “tilføjelser” (add-ons) til eksisterende værktøjer som Google Docs, annoteringssystem Hypothesis,
 • 1. Kollaborative læringsformer i fjerundervisning.2. Databaseret vidensindsamling om viden om målgruppe og fagligt udbytte for den enkelte kursist ved fjernundervisning.3. Arbejde med læringdproces, mere end resultatorienteret læring.
 • Jeg vil beskæftige mig med kursisters generelle it-dannelse og it-kompetencer, med særligt fokus på hvordan man kan bruge it kollaborativt og til at fremme mundtlighed og differentiering. Primær teknologi vil være google apps for education
 • Fortsætte arbejdet med til dels at lade teknologi forbedre allerede eksisterende praksisser, men også fortsætte med at udvikle elever og læreres kompetencer i, i fællesskab, at anvende og producere multimodalt læringsmateriale.
 • Fokus på blended e-læring – det bedste af to tilange, der udnyyer styrkerne ved f2f-undervisning og netbaseret læring
 • For vores vedkommende er det blevet tydeligt, at man ikke behøver at være så bange for at bruge/udnytte sociale medier i undervisningen. Det kan være en tidsrøver for nogle elever, men ved at inddrage platformen, som de alligevel besøger, har vist sig at være både effektiv og positiv. Men det er også vigtigt at pointere, at det ikke er eller bliver et krav til lærerne – det er hos de lærere og hold, hvor det giver mening
 • kollaboratv læring i fjernundervisning og databaseret vidensinsamling om målgruppe og udbytte af fjernundervisning.
 • elevproduktion og feedback via It, så eleverne har adgang til egen data om progression og produktion
 • Klasseledelse i forbindelse med brug af digitale læringsmidler. Google+; styrke brug af fælles platforme i undervisningen Strukturering af undervisningen gennem fx googlesider
 • Klasseledelse – klæde lærerne på til at sætte rammer for brugen af it i undervisningen for at undgå at kursisterne surfer på nettet osv. Styrke dialog og videndeling mellem lærere, mellem lærere og elever og mellem elever gennem brug af google+ Konsulidere brugen af googlesider i undervisningen til videndeling, strukturering af undervisningen og samproduktion af materialer Interessante tanker fra Bent hvordan selfefficacy kan styrkes Indsats for at få de svageste it-brugere af lærere med.

Til konferencen havde vi også Mark Bundgaard til, at lave videooptagelser af de forskellige oplæg, samt interviewe nogle af deltagerne om projektet. Det er der kommet en rigtig fin video ud af:

Opfølgning på konferencen, del I

Kære deltagere,

Tak for en rigtig spændende dag i torsdags.

Her kommer slides fra dagens oplægsholdere.

michael-lund-larsen-om-projektets-resultater

bent-b-andresen-om-digitaliseringsindsatsen-paa-ungdomsuddannelserne

tobias-skov-om-projektets-tendenser-og-fremtiden-herfor

arnt-louw-om-unge-motivation-og-uddannelse

michael-paulsen-om-de-tre-bolger

Vi opfordrer jer til at dele jeres præsentationer og andet materialer fra eftermiddagens fernisering i projektets gruppe på Facebook.

Senere på året finder I her på siden projektets afrapportering og endnu mere materiale fra afslutningskonferencen.

 

Netværk og videndeling i Region Midtjylland: Afslutningskonference d. 27. oktober 2016

Region Midtjylland og eSkoler inviterer til afslutningskonference for digitaliseringsindsats på erhvervsuddannelser og ungdomsuddannelser.

Ønsker du at kende til praksisnære erfaringer fra underviserne omkring dig? – så deltag i eSkolernes afslutningskonference. Vær med til at få indsigt i andres erfaringer og del dine egne. Kom og lyt, del – og diskuter!

Vi får blandt andet besøg af Arnt Vestergaard Louw, ph.d. og adjunkt hos CeFU, som kommer og beskriver de kommende generationer på uddannelserne og Michael Paulsen, ph.d. og lektor SDU, der udfordrer vores syn på udviklingsprojekter i uddannelsesorganisationer.

 

side03

Se hele flyeren her og følg begivenheden på https://www.facebook.com/events/342943406039162/

Deltagelse er gratis. Tilmeld dig ved at sende en mail til Tobias Skov, skov@aabc.dk.

Inspirationstekster

Forsker Bent B. Andresen, som står for følgeforskningen i eSkolerMidt-projektet, har nu udgivet tre inspirationstekster om henholdsvis forskningsinformeret praksis, indikatorinformeret praksis og datainformeret praksis. Teksterne bygger på den følgeforskning, som er støttet er Region Midtjylland og i tilknytning til eSkolerMidt-projektet. Du kan læse publikationerne her:

Inspirationstekst om forskningsinformeret praksis

Forskningsinform praksis_Inspirationsdokument 1

 

Inspirationstekst om indikatorinformeret praksis

Indikatorformeret praksis_Inspirationsdokument 2

 

Inspirationstekst om datainformeret praksis

Pædagogisk indsatsteori_Inspirationsdokument 3

Webinarer i august

Webinar om spil, motivation og læring d. 31. august

Webinar med Thorkild Hanghøj. Thorkild beskriver indholdet i webinaret således:

”Jeg forsker i brugen af spil i undervisningen og vil fortælle om forholdet mellem spil, læring og motivation og forskellige didaktiske måder at bruge spil på. På den baggrund vil jeg gennemgå forskellige eksempler på spil i undervisningen. Eksemplerne indbefatter både brugen af spildynamikker (gamification), men også forskellige spilformater som f.eks. kommercielle computerspil, it-støttede debatspil og problembaseret spildesign.”

Thorkild Hanghøj er lektor på Aalborg Universitet København og har mere end 10 års erfaring med at forske i brugen af spil i undervisning samt udvikling af læringsspil og undervisningsmaterialer om emnet.

Deltagende lukkes ind fra 14.50.

Link til webinar: https://evidencenter.adobeconnect.com/spil/

Deltagelse i webinaret er gratis og kræver ikke tilmelding.

Webinar om Flipped Classroom d. 23. august

Mette Risgaard Olsen deler erfaringer med Flipped Classroom og giver gode råd til undervisere, som gerne vil arbejde med Flipped Classroom. Mette tager afsæt i erfaringer fra forskningsprojektet ”Flipped Classroom – muligheder og barrierer”, som fandt sted fra august 2014 – februar 2016.

Mette Risgaard Olsen er lektor på Innovations- og forskningsafdelingen på Erhvervsakademi Aarhus og projektleder på forskningsprojektet ”Flipped Classroom – muligheder og barrierer”.

billede